Leest u het boek van uw organisatie al?

Theorie

Business Intelligence omvat het proces van informatieverzorging.

Informatieverzorging omvat alle handelingen binnen organisaties met betrekking tot gegevens. Het gaat hierbij om handelingen vanaf en inclusief het verzamelen tot aan het verwerken van gegevens en alles er tussen in. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vastleggen, opslaan, ontsluiten, bewerken en distribueren van gegevens.

Allereerst de betekenis van twee belangrijke begrippen binnen Business Intelligence, namelijk gegevens en informatie. In de praktijk worden deze begrippen vaak door elkaar heen gebruikt. Wij hanteren de volgende definities.

Gegevens zijn de bron…

Gegevens zijn vastgelegde gebeurtenissen en vormen een representatie van de werkelijkheid. Ze worden door mensen of automatische hulpmiddelen verwerkt, gecommuniceerd en geïnterpreteerd. Gegevens zijn ook zowel geluid- en beeldopnamen als documenten met gebeurtenissen. (Snijders, Groot, & Serière, 2001)

Informatie het product

Informatie is de betekenis die uit gegevens wordt geput en vergroot de kennis van degene die er behoefte aan heeft. Informatie ontstaat pas als de ontvanger van de gegevens deze gaat gebruiken. Als de gebruiker niet tot actie overgaat dan bevatten de gegevens geen informatie. Het hangt dus van de gebruiker af of gegevens informatie worden. (Snijder et al., 2001)

vliegveld

Een voorbeeld

De grote borden op vliegvelden met de aankomst- en vertrektijden van diverse vluchten bevatten veel gegevens. Op het moment dat u als persoon de voor u bestemde vlucht opzoekt en vindt zijn die gegevens voor u informatie geworden.

Niveaus van inzet

Operationeel niveau

De dragende kracht binnen elke organisatie. De basis voor Business Intelligence wordt hier gelegd. Gegevens worden hier gecreëerd en opgeslagen. Deze gegevens vormen voor een aanzienlijk deel de bron voor de besluitvorming binnen alle niveaus. Wanneer deze laag goed draait heeft de hele organisatie er profijt van.

Tactisch niveau

Dit niveau faciliteert de operationele bij de dagelijkse uitvoering van de taken door het beschikbaar stellen van middelen. Doordat deze laag rapporteert aan het hoogste niveau wordt de operationele laag indirect aan de strategische laag verbonden waardoor synergie ontstaat. Tijdigheid en juistheid van gegevens is dus essentieel.

Strategisch niveau

De laag die aan het roer van het schip staat en de koers bepaalt. Koerswijzigingen vanuit dit niveau treffen de hele organisatie. Het is daarom van groot belang dat betrouwbare en eenduidige gegevens vanuit het operationele niveau worden aangevuld met een juiste vertaling vanuit het tactische niveau.

Soorten informatie

Operationele informatie

Op dit niveau is de informatie die voortkomt uit de gegevens vaak erg gedetailleerd in weergave. Gegevens worden veelal in tabelvorm getoond omdat deze vorm van gegevensweergave een grote mate van detail kan bevatten.

Tactische informatie

Binnen de tactische laag is de mate van detail in weergave enigzins van belang. Gegevens worden hier al vaak gevisualiseerd in de vorm van grafieken die trends tonen op basis van bijvoorbeeld tijd.

Strategische informatie

Op strategisch niveau is er weinig tot geen belang voor een grote mate van detail in weergave. Anders gezegd, er wordt een zelfde mate van detail op een andere wijze weergegeven. Denk hierbij aan informatie in de vorm van prestatie indicatoren.

Benieuwd wat Bizzolution voor uw organisatie kan betekenen?